ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
loading...
11:55 08/11/2018

Hiện nay, trong cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” đang xuất hiện những tình tiết mới, rất nguy hiểm và thâm

ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Hiện nay, trong cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” đang xuất hiện những tình tiết mới, rất nguy hiểm và thâm độc. Đó là âm mưu đòi “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch.
Một là, chúng ra sức tuyên truyền, cổ xúy cho luận điểm “Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, vì vậy, quân đội phải do nhân dân chỉ huy, quân đội chỉ cần trung thành và bảo vệ lợi ích của nhân dân là đủ.

Đây là âm mưu vô cùng thâm độc, xảo quyệt, vì thoạt nghe thì rất có lý, nhưng lại nguy hiểm ở chỗ đã tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Từ xưa đến nay, ở bất cứ quốc gia nào, quân đội luôn là lực lượng chiến đấu để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và các nhà nước, bất kể đó là nhà nước phong kiến hay nhà nước tư bản hoặc nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, ý Đảng cũng là lòng dân. Để đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì phải bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, quân đội trung thành với Đảng, Nhà nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước cũng chính là bảo vệ con đường đi lên xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân vậy.

Hai là, chúng đòi đưa ra Quốc hội bàn bạc công khai các vấn đề về quốc phòng, quân sự; để nhân dân quyết định các vấn đề quốc phòng, quân sự thông qua đại diện của mình là các đại biểu Quốc hội.

Đây là một luận điệu vô cùng lố bịch. Ai cũng biết, quốc phòng, quân sự là công cuộc phòng thủ của đất nước, là việc cơ mật, liên quan đến sự tồn vong của một quốc gia, dân tộc, cần phải giữ bí mật và phải được những người có am hiểu về công tác quân sự, quốc phòng bàn bạc, quyết định. Vì vậy, nếu như chuyện gì cũng đem ra bàn bạc công khai trước Quốc hội rồi xin ý kiến của nhân dân thì còn gì là bí mật, nhất là các vấn đề về tổ chức biên chế, vũ khí trang bị, quân số thường trực, đường lối, chính sách quốc phòng, quân sự. Điều này làm cho nguyên tắc, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội bị chi phối và chia sẻ, không bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng - an ninh.

Ba là, chúng kêu gọi quân đội không được làm kinh tế, chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chúng cho rằng nếu quân đội tham gia hoạt động sản xuất kinh tế sẽ nảy sinh tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi và làm suy yếu sức mạnh quân đội. Hoặc cho rằng, nay đất nước đã phát triển, quân đội không phải làm kinh tế và ưu tiên tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu như quân đội các nước tư bản. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc, phủ nhận chức năng, vai trò của quân đội từ bản chất. Quân đội thực hiện chức năng lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế chính là kế thừa kế sách giữ nước của cha ông. Quốc sách “ngụ binh ư nông”, thời bình thì người lính làm nông nghiệp, khi chiến tranh xảy ra tham gia chiến đấu giết giặc dưới các triều Lý, Trần, Lê sơ đã rất hiệu quả trong việc xây dựng sức mạnh quốc phòng. Nhiều chính sách như khai hoang lập ấp ở những nơi xung yếu để phục binh sẵn, phá thế giặc từ xa; phát triển nghề thủ công để vừa sản xuất ra các công cụ sản xuất, vừa sản xuất ra vũ khí, phương tiện phục vụ toàn dân đánh giặc. Hay là mở mang đường sá, đào sông ngòi, kênh rạch, xây đắp đê để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo thế trận đánh giặc, cơ động lực lượng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây, mặc dù không phủ nhận sự viện trợ chí nghĩa, chí tình của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, song có thể khẳng định rằng, quân đội ta vẫn tự lực về hậu cần là chính. Chủ trương đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, ăn một củ mì trồng lại một cây đã giúp bộ đội ta vượt qua được những giai đoạn rất khó khăn về hậu cần, nhất là khi Liên Xô và Trung Quốc cắt giảm viện trợ những năm 70. Mặt khác, Đảng ta chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu, kinh doanh; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế. Luận điệu xóa bỏ chức năng, nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế của quân đội thực chất là âm mưu xóa bỏ vai trò kinh tế Nhà nước - thành phần chủ đạo của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, bản chất các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế của quân đội là thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể, là kinh tế Nhà nước. Vì vậy, quân đội tham gia phát triển kinh tế là đúng pháp luật, cũng là phù hợp với chủ trương của Đảng.

Bốn là, chúng kêu gọi quân đội bàn giao đất quốc phòng cho các địa phương quản lý, phát triển kinh tế.

Tất nhiên, tài nguyên đất là thuộc về sở hữu tập thể, Nhà nước giao cho quân đội quản lý, sử dụng nhưng khi cần quân đội sẵn sàng bàn giao một cách nghiêm túc. Nhưng lợi dụng việc quản lý đất đai chưa thống nhất, còn buông lỏng, chưa chặt chẽ và đúng pháp luật, những sơ hở trong các phát ngôn (có cả việc suy diễn, xuyên tạc ý nghĩa các phát ngôn của một số cán bộ cao cấp), các thế lực thù địch tán phát, bình luận trái chiều, kích động nhân dân khiếu kiện, làm phức tạp tình hình và có nguy cơ mâu thuẫn, thậm chí đối đầu giữa quân đội với nhân dân. Cùng với đó, nhiều ý kiến trái chiều lại đang kích động, đòi chuyển hoàn toàn quyền sử dụng đất quốc phòng, nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sang hoạt động dân sự, cho rằng quân đội đang được hưởng đặc quyền, đặc lợi khi quản lý, khai thác quỹ đất này. Đây cũng là âm mưu rất nguy hiểm của các thế lực thù địch và kẻ cơ hội, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động quân sự khi có tình huống khẩn cấp về quốc phòng - an ninh, nhiều nơi không còn vị trí bố trí các trận địa phòng không, triển khai lực lượng tác chiến... rất nguy hiểm.

Như vậy, với mục tiêu “dân sự hóa” quân đội rất tinh vi và thâm độc, các thế lực thù địch muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, tạo nguyên cớ cho các thế lực có thâm thù với cách mạng tiến hành “cuộc chiến không đánh mà thắng”, xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa. Những quan điểm sai trái phản động nêu trên có không ít người, kể cả cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao mắc mưu thủ đoạn thâm độc này. Vì thế các cấp, các ngành càng phải đề cao cảnh giác, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm này của các thế lực thù địch.

(GIỮ TRỌN LỜI THỀ)

Ý kiến bạn đọc