QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ nguồn kinh phí tự chủ sử dụng biên chế và chi phí quản lý hành chính năm 2018
loading...
08:55 06/11/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH ĐIỀN

Số:  21/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Điền, ngày  09 tháng 02 năm 201 8

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ nguồnkinh phí tự chủ sử dụng biên chế

và chi phí quản lý hành chính năm 201 8

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND  ngày 8 tháng 01 năm 2018 của UBND Huyện Thạch Hà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 2018 cho xã Thạch Điền;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/01/2018 của HĐND xã Thạch Điền về việc về việc phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 02 năm 2018 của UBND xã Thạch Điền về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Phân bổ nguồn kinh phí tự chủ về việc sử dụng biên chế và chi phí quản lý hành chính năm 2018 theo các nội dung như sau:

TT

Nội dung

Số tiền

1

Chi quản lý nhà nước

931.238.000

2

Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội

422.398.000

-

Ủy ban mặt trận tổ quốc xã

25.336.000

-

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

95.374.000

-

Hội Liên hiệp phụ nữ xã

97.374.000

-

Hội nông dân xã

110.374.000

-

Hội cựu chiến binh xã

93.940.000

3

Hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam

198.642.000

4

Các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

88.440.000

Tổng cộng

1.640.718.000

Điều 2. Giao ban tài chính xã căn cứ vào nội dung được phân bổ tổ chức thực hiện và thanh quyết toán nguồn kinh phí nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Các tổ chức, cá nhân, đơn vị, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Phòng TC - KH;
  • KBNH huyện;
  • TT Đảng uỷ, HĐND xã;
  • Đ/c Chủ tịch, phó chủ tịch;
  • Như điều 4;

-

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Ngọc

Ý kiến bạn đọc