Báo cáo sơ kết Nghị Quyết số 25 TW về công tác Dân Vận trong tình hình mới
loading...
13:46 06/11/2018

ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠCH HÀ ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH ĐIỀN

*

Số    BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thạch Điền, ngày 04  tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XI  “về tăng cường và đổi mới sự lảnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Thạch Điền là xã miền núi có 1585  hộ với hơn 6640   khẩu ( trong đó có gần 40% là giáo dân); nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, về kinh tế là xã có điểm xuất phát thấp tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều hộ dân có đời sống khó khăn song nhờ nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước với sự cố gắng nổ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là việc đẩy mạnh xây dưng nông thôn mới nay đời sống nhân dân được nâng lên rõ nét; nhiều hộ dân đã có đời sống khấm khá, xây dưng nhà cửa khang trang, mua sắm, phương tiện, tiện nghi có giá trị, tỷ lệ hộ nghèo giảm nay còn 9,78% Đến nay xã đã hoàn thành 13 tiêu chí nông thôn mới, chính trị ổn định, Quốc phòng,An ninh vửng mạnh, kinh tế-văn hóa phát triển.

Xã có hai nhà thờ xứ và họ, có bà con giáo dân đông song lương giáo luôn đoàn kết chấp hành tốt các Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, đồng tâm, đồng tâm hiệp lực thi đua xây dựng nông thôn mới; các hoạt động tôn giáo diển ra bình thường, đúng pháp luật. Tuy vậy thời gian qua cón có đơn tố cáo vượt cấp , có 1 cán bộ vi phạm trong làm hồ sơ hưởng chế độ tuổi già cho mẹ đã xử lý kỷ luât.

II. CÔNG TÁC LẢNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

  1. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, xây dựng kế hoach, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 25 sát thực với tình hình của địa phương.
  2. Cấp ủy Đảng đã phân công Ủy viên thường vụ và các Đảng ủy viên trực tiếp chỉ đạo các Chi bộ, các ngành, đoàn thể, các tổ chức dơn vị thuộc xã quản lý, thường xuyên có cán bộ tham gia sinh hoạt các chi bộ, các doàn thể, các đơn vị để kịp thời nắm bắt tình hình và có các Chủ trương giải pháp hợp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát và kết hợp sơ kết, tổng kết theo việc sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trân và các đoàn thể.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết

1.1.Việc thực hiên 4 mục tiêu

- Tăng cường và đổi mới sự lảnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Cấp ủy đảng đã tăng cường lảnh đạo công tác dân vận của cấp ủy Đảng, dân vận của chính quyền, Măt trận và các đoàn thể nhân dân, thành lập các tổ dân vận ỏ các thôn do đồng chí Bí thư, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn làm tổ trưởng. Thường xuyên nắm bắt tình hình, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sâu sát tìm hiểu và tuyên truyền sâu rộng các Chủ trương, Nghị quyết, các chính sách và tuyên truyền các văn bản pháp luật để người dân hiểu, kịp thời có các giải pháp trong xử lý công việc, thực hiện phương châm nghe dân nói và nói cho dân nghe. Nhờ vậy nên lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

- Tăng cường mối Đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Cấp ủy luôn qua tâm thực hiện đại đoàn kết dân tộc qua nhiều kênh tuyên truyền như hội nghị, sinh hoát, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Đối với cơ sở thì cán bộ xã đều sinh hoạt tại các khu dân cư cùng nhân dân nên thường xuyên tiếp xúc, chia sẻ cùng nhân dân, có điều kiện để gắn bó với nhân dân trong sinh hoạt, củng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tập hợp, vân động nhân dân thực hiện tốt các Chủ trương của Đảng và Chính sách, Pháp luật của Nhà nước

Công tác học tập, nghiên ứu các Chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước được cấp ủy quan tâm, nhất là các Chủ trưng, chính sách mới, các văn bản Pháp luật mới ban hành, tuyên truyền qua mở các lớp học tại xã, qua lông ghép tại các hội nghị ở xã và ở thôn, qua pha nô, khẩu hiệu và hệ thông loa truyền thanh, và qua công tác tuyền truyền hằng ngày của cán bộ với nhân dân.

- Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rông lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bằng các cuộc vân động lớn của MTTQ, củng như các phong trào thi đua yêu nước cấp ủy Đảng đã phát huy sức mạnh đoàn kết thông nhất của toàn Đảng, toàn dân tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần đạt kết quả tốt trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Việc thực hiện 5 quan điểm

- Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ.

Với quan điểm trên cấp ủy Đảng luôn lấy dân làm gốc, mọi chủ trương, Nghị quyết đề ra đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân nên khi ban hành đều có đóng góp ý kiến của nhân dân và xác định nhân dân là chủ đồng thời nhân dân phải thực sự làm chủ.

- Cấp ủy, chính quyền luôn phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng thiết thực lợi ích hợp pháp của nhân dân, kết hợp hài hòa giữa lợi ích và quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ công dân, chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân, trong huy động sức dân.

- Trong phương thức lảnh đạo công tác dân vận Đảng ủy đã gắn liền với công tác xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng Chính quyền trong sach, vững mạnh; các chủ trương Nghị quyết của cấp ủy, HĐND, kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của UBND xã đều xây dựng trên cơ sở phù hợp lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu để nhân dân noi theo.

- Cấp ủy xác định rõ công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân. Thực hiện phương châm  Đảng lảnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

- Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ được xã nhà cụ thể hóa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính tri của địa phương thông qua hệ thống chính trị cơ sở như các Chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội- văn hóa, xây dưng, củng cố Quốc phòng, An ninh, các nguồn đóng góp của nhân dân đều được nhân dân bàn bạc dân chủ, các hình thức tập hợp nhân dân được đa dạng phong phú thông qua hệ thống các đoàn thể, tổ chức quần chúng đã đưa lại hiệu quả thiết thực. Trong xây dưng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động nội lực nhân dân hiến 5016 m 2 đất, dỡ bỏ 4163 m hàng rào để mở đường và đóng góp hàng chục ngàn này công, hàng chục tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới..

Hiệu quả việc tăng cường công tác dân vân ở cơ sở là thiết thực, góp phần xây dựng xã nhà vửng mạnh toàn diện, tiến tới hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào năm 2018.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  1. Về tồn tại, hạn chế

- Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay chưa đầy đủ, còn có trường hợp cho rằng việc thực hiện công tác dân vận là của Mặt trận và các đoàn thể, chưa chăm lo kịp thời trong công tác chính trị, tư tưởng.

- Công tác lảnh đạo, chỉ đạo nhất là cấp ủy chi bộ chưa tương xứng với vai trò, vị trí và có lúc chưa kịp thời.

- Còn biểu hiện suy thoái tư tưởng chính của một số ít cán bộ đảng viên như đảng viên trẻ ít tham gia công việc ở các thôn như cán bộ các ngành đoàn thể phần lớn quần chúng đảm nhiệm, nhiều đảng viên ít tham gia sinh hoạt chi bộ, hội họp ở thôn xóm, Đảng viên ít tham gia cán bộ thôn xóm, đoàn đoàn thể ở thôn, ít thể hiện chính kiến của bản thân, đấu tranh phê và tự phê củng như đóng góp ý kiến xây dựng hạn chế, có trường hợp chỉ tập trung làm kinh tế của bản thân, gia đình ít đóng góp cho tập thể .

2, Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế

- Trình độ, năng lực của cấn bộ tuy được đào tạo, tập huấn nhưng chưa phát triển kịp theo sự phát triển của xã hội.

- Cơ chế thị trường chi phối hoạt động của cán bộ, đảng viên, đời sống của nhân dân nói chung và cán bộnói riêng còn nhiều khó khăn.

- Việc phát triển nhanh của công nghệ thông tin, trong khi nhà nước chưa quản lý triệt để các thông tin trên mạng xã hội, một số thông tin chính thống có tác dụng tốt song vẩn còn nhiều thông tin sai lệch do kẻ xấu lợi dụng chống phá làm mất lòng tin gây khó khăn trong công tác vận động quần chúng.

Nhiều vụ án tham nhũng xẩy ra làm thất thoát nguồn ngân sách lớn, nhất là cán bộ có chức vụ cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, nhà nước và giảm phần nào lòng tin của nhân dân.

3. Bài học kinh nghiệm

Cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lảnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực.

Cấp ủy phải xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát, đúng với điều kiện cụ thể của địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết để bổ sung các giải pháp kịp thời nhằm phát huy tốt công tác dân vận ở cơ sở.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong Đảng, Quy chế dân chủ theo pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phần thứ hai

CÁC GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân ; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lảnh đạo của Đảng, tăng cường quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước

Tiếp tục quan tâm lảnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 4 ( khoa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện” tự diển biến”, “ tự chuyển hóa”trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với phương châm: “dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.”

Thường xuyên tuyên truyền và chỉ đạo các cấp.các ngành, đoàn thể, các tổ chức làm tốt công tác dân vận.

Thường xuyên sâu sát nắm chắc tình hình diển biến ở các thôn, gần gủi, tiếp cận, chia sẻ, động viên cá tầng lớp nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền vửng mạnh; Chấp hành tốt các Chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò. vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo giục để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vửng, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận, quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vân.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động mọi người dân chung sức xây dưng để xã nhà năm 2018 cán đích xã nông thôn mới.

Tạo phong trào thi đua yêu nước xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc rộng khắp; Tạo lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đang, Chính quyền.

Phát huy vai trò điều hành của Chính quyền, sự phối hợp vận động của Măt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân,

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết và định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, bổ sung các giải pháp có hiệu quả.

Làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường công tác đối thoại giữa cấp ủy, Chính quyền với nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục của Mặt tràn và các đoàn thể nhân dân. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của cá thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, chia sẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

3. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Chính quyền Cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao vai trò trách nhiệm vận động nhân dân, xây dựng phong cách “ Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “ nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Quan tâm công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho nhân dân.

Niêm yết công khai Quy định trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân để nhân dân biết, giám sát, kiểm tra thực hiện.

Kịp thời xử lý cán bộ, công chức hách dich, cửa quyền gây phiền hà cho nhan dân.

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, khiếu tố của dân, làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải cơ sở, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, chủ động năm tình hình và kịp thời giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa. Hiện đại hóa, hội nhập Quốc tế, giữ vửng độc lập chủ quyền, an ninh chính trị.

Tập hợp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất đẩy mạnh thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thông chính trị phát huy nội lực chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nhà vửng mạnh toàn diện, chính trị ổn định, kinh tế- văn hóa phát triển, Quốc phong, An ninh vửng chắc .

Vận động và tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ các tiềm năng, sức sáng tạo, tích lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho quê hương, đất nước, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tiêu cực, tệ nạn xã hội.

5 . Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Mặt trận Tổ quốc tiếp tụcđổi mới nội dung, phương thức hoạt động phát huy vai trò người đại diên, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân .

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội làm tham mưu và nòng côt việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm của công dân trong viếc giám sát xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

6. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân vững mạnh

Kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, đáp ứng yêu cầu trình độ lý luận, năng lực thực tiển và kỹ năng công tác vận động nhân dân.

Quan tầm bố trí cán bộ trẻ có năng lưc, phẩm chất, uy tín và có khả năng  làm tốt công tác dân vân.

7. Tăng cường lảnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận

Cấp ủy tăng cường công tác lảnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác dân vận, định kỳ kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân.

Cấp ủy Đảng lảnh đạo Chính quyền , Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ trong giải quyết cá công việc liên quan đến nhân dân và vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

*MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị cấp trên tăng cường tập huấn về công tác về công tác dân vận cho cán ộ làm công tác dân vận tại cơ sở.

-  Nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn và các đoàn thể ở thôn.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Trần Hậu Nhã

Ý kiến bạn đọc